Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Tko je Online

Iz foto galerije

USTAVNI SUD RH

Na presudu Vrhovnog suda RH kojom je Branimir Glavaš pravomo�no osu�en na 8 godina zatvora, 14. rujna 2010, odvjetnici Branimira Glavaša i to, Višnja Drenški Lasan, Veljko Miljevi� i Dra�en Matijevi� kao i Branimir Glavaš osobno, podnjeli su Ustavnom sudu RH �etiri ustavne tu�be protiv prvostupanjske i drugostupanjske presude. Tu�be su podnjete zbog kršenja temeljnih prava zajam�enih odredbama Ustava RH i to: prava na jednakost svih pred zakonom, prava na �albu zajam�enu Ustavom, prava na jednakost svih pred sudom, prava na pravi�no su�enje pred neovisnim i nepristranim sudom, i prava na zaštitu od uporabe nezakonitih dokaza u sudskom postupku zajam�enih Ustavom RH, kao i drugih kršenja odredaba Ustava RH.

Priop�enje 08.05.2009.

Klikni za video
Klikni na sliku za preuzimanje videa

Karta razaranja

Reakcija Nikole Jamana na tekst: "Bognar: rat u Osijeku po�eo maltretiranjem srba"

Osramotili ste Osijek la�nim svjedo�enjem

Svakako posjetite i ....


Naslovnica
Zahtjev za ispravak neto�ne informacije
Ponedjeljak, 09 Lipanj 2014

 

Branimir Glava�

KPZ Mostar

88 000 MOSTAR

Bosna i Hercegovina

 

HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

n/r glavnog urednika

10 000 Z A G R E B

 

 

Predmet: Zahtjev za ispravkom neto�nih navoda

 

 

Po�tovani,

 

dana 11. svibnja 2014. godine (nedjelja) u udarnom terminu oko 21 sat u va�oj emisiji „Damin gambit", koju ure�uje i vodi g�a. Elizabeta Gojan, a u kojoj je gostovala g�a. Jadranku Reichl-Kir, izneseno je niz neto�nih i neistinitih podataka koji se odnose na moju osobnost, te vas, sukladno odredbama Zakona o medijima, molim da u prvoj sljede�oj emisiji iznesete

 

ISPRAVAK OBJAVLJENE INFORMACIJE

 

  1. Neto�an je navod urednice emisije "Damin gambit", da sam ja bio "gospodar �ivota i smrti", kako me u navedenoj emisiji u nekoliko navrata naziva voditeljica Elizabeta Gojan.

  1. Neto�an je navod iste voditeljice da sam ja bio vlasnik Glasa Slavonije. Naime u svome vlasni�tvu nikada nisam imao niti jednu dionicu Glasa Slavonije.

  1. Neto�an je navod Jadranke Reihl-Kir da imam bilo kakve veze i direktne ili indirektne povezanosti s tragi�nom smr�u njena supruga Josipa Reichla-Kira, pokojnog potpredsjednika Izvr�nog vije�a Op�ine Osijek Gorana Zobund�ije s kojim sam bio u prijateljskim odnosima, kao i vije�nika Skup�tine Op�ine Osijek gospodina Kne�evi�a.

  1. Neto�na je i tvrdnja gospo�e Jadranke Reihl-Kir da sam u travnju 1991. godine zajedno s Gojkom �u�kom, Vicom Vukojevi�em ispalio nekakve "armbruste" na barikade na Borovo Selo. Navedena tvrdnja je najobi�nija neistina koja se smi�ljeno i zlonamjerno provla�i ve� pune 23 godine kako bi "sto puta ponovljena la�, postala istina".

Istina vezana uz doga�anja u Borovu Selu je ta, da je travnja 1991. godine iz Zagreba po nalogu Vrhovni�tva RH do�lo 12 pripadnika specijalne jedinice MUP-a od kojih su i danas mnogi �ivi, te o tome mogu posvjedo�iti. Spomenutu akciju razbijanja velikosrpske pobunjeni�ke barikade kod Borova Sela vodio je danas umirovljeni pukovnik HV iz Osijeka Nikola Jaman.

 

Smrt gospode Zobun�ije, Kira i Kne�evi�a, kao i ranjavanje g. Mirka Tubi�a, nisu rezultat nikakve i ni�ije smi�ljene "politi�ke likvidacije" ili urote kako i danas tvrdi gospo�a Jadranka Reihl-Kir, a koju pri�u zlonamjerni mediji 23 godine uporno pothranjuju, ve� rezultat sveop�eg ratnog ludila koje je vladalo i prethodilo velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku na �itavom njenom teritoriju, a ne samo u isto�noj Hrvatskoj.

 

Zbog svega navedenog molim vas da sukladno Zakonu o medijima objavite ovaj ispravak, kako ne bih izvrgavao sebe, ali niti vas, potpuno bespotrebnim daljnjim neugodnostima i tro�kovima u eventualnom sudskom postupku, koji �u, radi utvr�ivanja istine, biti prisiljen pokrenuti.

 

Unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju, uz srda�ne pozdrave.

 

Mostar, 13.svibnja 2014.g.

 

Branimir Glava�, dipl. iur

 

 

 

O TOM OBAVIJEST:

 

1. Elizabeta Gojan, urednica emisije „Damin gambit"

2. Glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman

3. Glavna urednica HTV-a 1 Gordana Mr�en

 

 
Pismo iz Mostara - 25. travnja 2014.
�etvrtak, 22 Svibanj 2014

 

Kada mi je najte�e rado se prisje�am Vas mojih prijatelja iz HDSSB-a, kako iz Osijeka, tako i iz cijele Slavonoje i Baranje, jer i sama pomisao na Vas, kao i iskreno saznanje da ste kroz svo ovo vrijeme, gotovo devetogodi�njeg progona bili i ostali uz mene, obvezuje. Kada mi je bilo najte�e bili ste i ostali uz mene, stoga sam ponizno zahvalan Bogu na daru va�eg prijateljstva i Va�ih suosje�anja sa svim tegobama, koje smo po�ev�i od 2005. godine u trenutku dizanja na�ega zajedni�kog glasa prosvjeda i vapaja zbrinuti za budu�nost na�ega zavi�aja i Domovinu zajedno pro�ivljavali.
Moj politi�ki rad na nacionalnom polju jo� od konca osamdesetih godina pro�loga stolje�a oduvijek je bio izlo�en strahovitim napadima kako jugoslavenskih komunisti�kih struktura, tako i njihovih agentura, te nikada nije bio lagan i uvijek je bio pod budnim okom onih koji su mrzili samu rije� Hrvat, ili bilo kakvu pomisao na hrvatsku dr�avnost.
Upravo o�evi dana�njih vlastodr�aca, ali i tada�nji nosioci Titovih �tafeta, poput njihovih sinova danas koji su se pod krinkom demokratskog pluralizma infiltrirali u redove hrvatske vlasti od lokalnih do dr�avnih razina, u poku�aju kompromitacije svih onih koji su radili na o�ivotvorenju tisu�ljetne ideje o stvaranju Hrvatske dr�ave u ta olovna vremena iskazivala su nevi�enu brutalnost u poku�aju kompromitacije, svih koji su razmi�ljali Hrvatski, pa tako i moje malenkosti.

 

Op�irnije...
 
Pozdravno pismo Saboru "Mladih-HDSSB-a"-Branimira Glava�a iz zatvora u Mostaru
Nedjelja, 20 Svibanj 2012

Draga HDSSB-ovska mlade�i !

Dopustite mi ve�eras, na ovoj va�oj i na�oj sve�anosti koju odr�avate u ovom osje�kom hramu sporta i mladosti, nazvati vas mojim dragim mladim prijateljicama i prijateljima.
Vas, k�eri i sinove na�e Slavonije, Baranje i Srijema, na�e ponosne Panonije, upravo sada dok slu�ate ove rije�i, pozdravljam iz zatvorske �elije iz grada Mostara. Sada, ovoga trenutka, ve�eras za vrijeme trajanja va�eg III Sabora „Mladih-HDSSB-a“, u mislima sam s vama, odlu�an razmi�ljati samo o vama i o na�oj Slavoniji i Baranji.
Iako fizi�ki razdvojeni stotinama kilometara, vidim vas, moji mladi strana�ki prijatelji, kako ste se i ve�eras odazvali pozivu ovog pokreta za bolju budu�nost na�ega zavi�aja, da svojim osobnim anga�manom date svoj doprinos u izgradnji bolje budu�nosti Slavonije i Baranje, ali i cijele domovine Hrvatske. Vidim da u toj svojoj ljubavi prema zavi�aju ne posustajete i zato vam velika hvala.

Hvala vam na velikom strana�kom anga�manu koji ste pokazali proteklih godina i �ijom zaslugom je izgra�ena infrastruktura strana�kih ogranaka diljem Slavonije i Baranje. Vjerujte da sam do detalja upoznat s va�im velikim doprinosom u svih pet slavonsko-baranjskih �upanija, od Iloka do Ilove, a na �to sam izuzetno ponosan.

Znajte da na vama le�i politi�ka i povijesna odgovornost za budu�nost, ne samo Slavonije i Baranje, ve� i cjelokupne domovine Hrvatske.

Du�ni ste njegovati uspomene na sve nacionalne simbole, heroje i tradiciju, odnosno vrijednosti utkane u hrvatski identitet, jer su ih se sve dosada�nje vlasti redovito odricale. Uvijek imajte na umu da ako sami ne po�tujemo svoju kulturnu, povijesnu i nacionalnu ba�tinu koju smo naslijedili od svojih predaka, nitko nas drugi u novom europskom poretku kojem pristupamo, ne�e cijeniti niti uva�avati.
Dragi prijatelji, nema dileme!

Op�irnije...
 
Sretan Uskrs
Subota, 07 Travanj 2012

 
Mostarska �estitka Branimira Glava�a povodom Uskrsa 2012.g
Petak, 06 Travanj 2012

 Branimir Glava� i novinar Novoga Lista Dra�en Ciglene�ki u KPZ-Mostar-velja�a 2012. godine

Po�tovane moje Slavonke i Slavonci, Baranjke i Baranjci,
Srijemice i Srijemci, Hrvatice i Hrvati!

U ovom vremenu svetog trodnevlja, u i��ekivanju Uskrsa, najve�eg kr��anskog blagdana, sjede�i sam u zatvorskoj �eliji, pogled mi vrlo �esto leti prema Raspelu. I obuzimaju me mnoga sje�anja i misli. Misli o zna�enju kri�a, o pobo�nosti Kri�noga puta na spomen Isusove muke, misli na Uskrs u ratnom Osijeku 1992. godine.
Sjedim i sje�am se i brojnih Uskrsa u krugu obitelji, sje�am se mojih najbli�ih, i �ivih i onih koji vi�e nisu me�u nama. Sjetim se svoga sina, ali i pokojnog oca i brata te s posebnom sjetom pokojne majke kojoj, zbog du�mana mojih, nisam mogao biti niti na posljednjem ispra�aju.
Razmi�ljam o svim mojim prijateljima, o svima vama, i koje znam i koje ne znam, koji mi svojom potporom dajete snagu izdr�ati sva isku�enja. I znam da i mnogima od vas, kao niti meni, u ovih posljednjih sedam godina nije bilo lako.
Ali, iako duboko svjestan nepravde koja mi je u�injena, postajem svjestan kako nisam obuzet mr�njom ve�, naprotiv, osje�am neki naizgled te�ko obja�njiv mir i spokoj. Iako zatvoren, sam u �eliji, svjestan sam da su mi slobodu oduzeli samo fizi�ki!
Jer mi mislima neprestano struje rije�i velikog njema�kog knji�evnika i mislioca Johanna Wolfganga von Goethea: „Slobodni ste ako vam je savjest �ista!“A zbog moje �iste savjesti, iako fizi�ki zatvoren, duhom sam slobodan!

No, iako spokojna duha, ne�to me ovih dana ipak �ini uznemirenim. Uznemiruju me, vjerujem kao i ve�inu vas, zaprepa��uju�e najave vladaju�e „elite“ mogu�eg ukidanja pokroviteljstva Hrvatskoga sabora nad obilje�avanjem jedne od najve�ih tragedija hrvatskoga naroda u na�oj povijesti. Ukidanje pokroviteljstva najvi�eg predstavni�kog tijela hrvatskog naroda, nad krvavom Bleibur�kom tragedijom, tim stra�nim komunisti�kim zlo�inom pokolja vi�e desetaka tisu�a hrvatskih civila i ratnih vojnih zarobljenika. Zlo�inom nikada niti ka�njenim niti do kraja istra�enim. Zlo�inom koji se po svaku cijenu ve� 67 godina, �ak i nakon ru�enja komunizma, ne samo zata�kava ve� se ustrajno poku�ava �ak i negirati.
 
Moja borba I
Srijeda, 25 Sije�anj 2012

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

 
Za�to smo se borili
Ponedjeljak, 23 Sije�anj 2012

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

 
NE U EU
Utorak, 10 Sije�anj 2012
 
Neobjavljeni demanti Branimira Glava�a na �lanak u Slobodnoj Dalmaciji
�etvrtak, 29 Prosinac 2011

Branimir Glava�

KPZ-Mostar

MOSTAR

BiH

SLOBODNA DALMACIJA

S P L I T

n/r glavnog urednika

Povodom teksta objavljenog 17. prosinca 2011. godine u Va�em cijenjenom dnevnom listu pod naslovom „Osvaja�i slavonskih sela ponizili HDZ“, molim Vas da u skladu sa Zakonom objavite ispravke nekih neto�nosti koje je va� novinar Nikola Patkovi� u navedenom tekstu napisao:Kao prvo, neto�na je tvrdnja sugovornika Va�eg novinara, Ivice Vrki�a, da je HDSSB stranka koja „nije izrasla na regionalizmu“, ve� „na prostoru i mjestu za realizaciju i za ostvarivanje svojih (vlastitih) interesa.“.

Neto�na je i tvrdnja gospodina Vrki�a, da HDSSB vodi „izolacionalisti�ku politiku“, kao i njegova konstatacija da je „HDSSB zapravo desno krilo HDZ-a.“Naime, HDSSB je stranka koja je izrasla upravo na dokazanim i poznatim regionalnim programima sli�nih modernih politi�kih stranaka, koje djeluju u zemljama EU-a. U trenutku na�eg osnivanja 2005. godine, namjera nam je bila biti predvodnik u osnivanju jo� �etiri sli�ne regionalne politi�ke stranke, u preostale �etiri (budu�e) regije Republike Hrvatske, a nakon �ega bi sa svojim zastupnicima kao tre�a politi�ka opcija, zajedni�ki djelovali u Hrvatskom saboru u zajedni�kom Klubu zastupnika na dobrobit na�ih zavi�aja, ali i Hrvatske kao na�e domovine. Dakle, iz iznesenog je vidljivo da pred nama kao uvjerenim regionalistima, ostaje dio jo� nezavr�enog posla, a koji �emo do i nakon moga povratka iz Mostara, zasigurno u potpunosti odraditi.

Neto�na je i tvrdnja Va�eg novinara da je njegov sugovornik Ivica Vrki� „istaknuti politi�ar iz devedesetih godina“. Naime, po�tovani gospodin Ivica Vrki� od 1990. godine pa do njegova umirovljenja, kao politi�ar nije postigao nikada nikakav osobni uspjeh ve� je uvijek dekretom (obi�no na moj prijedlog) tada vladaju�eg HDZ-a obna�ao povjerene mu du�nosti (primjerice lokalnog �elnika u procesu mirne reintegracije, predsjednika uprave Glasa Slavonije ili Belja).
Kao drugo, neto�na je i tvrdnja Va�eg novinara Nikole Patkovi�a, da je „autor programa HDSSB-a“, profesor Nedjeljko Bosanac, kao i tvrdnja da sam ja „dolazio k njemu da mi objasni gospodarsku, dru�tvenu i politi�ku situaciju u Slavoniji i Baranji.“

Op�irnije...
 
Ekskluzivno - Srbijanska optu�nica protiv Branimira Glava�a
Nedjelja, 20 Studeni 2011

EKSKLUZIVNO!!!

 

"SRBIJANSKA OPTU�NICA"

 

protiv 44 hrvatska branitelja
sa svim iznu�enim iskazima

 

CJELOKUPNI SPIS NA 2500 STRANICA

Dio 1    Dio 2    Dio 3    Dio 4    Dio 5    Dio 6    Dio 7    Dio 8    Dio 9    Dio 10   

Dio 11    Dio 12    Dio 13    Dio 14    Dio 15    Dio 16    Dio 17    Dio 18    Dio 19    Dio 20   

Dio 21    Dio 22    Dio 23    Dio 24    Dio 25   

Preuzmite sve u jednom paketu ovdje (389MB)
   

 
Pismo Glavnom odboru HDSSB-a
Nedjelja, 13 Studeni 2011
Stranica 1 Stranica 1 Stranica 1
 Stranica 1  Stranica 2  Stranica 3
 
«« Po�etak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljede�a » Kraj »»

Stranice 1 - 21 od 239

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣| 貝沙灣租盤| 貝沙灣樓盤| 美孚新邨租盤 | 美孚新邨樓盤| 嘉湖山莊租盤 | 嘉湖山莊樓盤 | 太古城租盤 | 太古城樓盤 | 九龍站租盤| 九龍站樓盤| 日出康城租盤 | 日出康城樓盤 | 沙田第一城租盤| 沙田第一城樓盤 | 西半山租盤| 西貢租樓| 西貢租盤 | 青衣租樓| 青衣租盤 | 荃灣租樓| 荃灣租盤 |

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| online shop| Autozubehör| Bekleidung| Kopfhörer| badausstattung| Badmöbel| smartwatch günstig| Luftbefeuchter| lichtbox| Kosmetiktaschen| Make-Up Pinsel| Smartphones günstig| tablet günstig| Wanderstock| fahrrad maske| spielekonsole| spielkonsole| Geldbeutel| Gaming Kopfhörer|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale| office building|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| ESF| english schools foundation| Anfield school| american international school| Shrewsbury International School| Kellett School| singapore international school| Malvern College Hong Kong| Canadian international school| Victoria Kindergarten| Preparatory|